rokov vyrábame zelenú energiu

prvá slovenská elektráreň na fermentovanú zmes biomasy

0

ZAČIATOK
VÝROBY

0
MW

ELEKTRICKÝ
VÝKON

0
MWh

ROČNÁ DODÁVKA
ELEKTRINY

0
t

ZHODNOTENÉHO
MATERIÁLU ROČNE

ZÁLEŽÍ NÁM NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Spoločnosti ECOSTART a.s., záleží na životnom prostredí, a preto sa snaží minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Spoločnosť má zavedený environmentálny manažérsky systém STN EN ISO 14001 a tiež systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN EN ISO 45001.

Pre zodpovedný prístup k prírode a prírodným zdrojom sme podstúpili certifikáciu spoločnosťou PEFC. V neposlednom rade spoločnosť zaviedla niekoľko environmentálnych manažérskych postupov a činností, ktoré pomáhajú zlepšiť biodiverzitu v areáli spoločnosti.