NAŠOU ENERGIOU JE ZELENÁ KOMPALA SA ZMENILA NA ECOSTART

PRVÁ SLOVENSKÁ ELEKTRÁREŇ NA FERMENTOVANÚ ZMES

7 ROKOV NÁŠHO PÔSOBENIA NA SLOVENSKU V ČÍSLACH…

0
MWh

vyrobenej zelenej elektrickej energie pre slovenské domácnosti.

0
ton

čistiarenských kalov zhodnotených v našom fermentačnom procese.

0
ton

zhodnoteného biologicky rozložiteľného a ostatného odpadu a materiálu.

ZÁLEŽÍ NÁM NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Spoločnosti ECOSTART a.s., záleží na životnom prostredí, a preto sa snaží minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Spoločnosť má zavedený environmentálny manažérsky systém STN EN ISO 14001 a tiež systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001.

Pre zodpovedný prístup k prírode a prírodným zdrojom sme podstúpili certifikáciu spoločnosťou PEFC. V neposlednom rade spoločnosť zaviedla niekoľko environmentálnych manažérskych postupov a činností, ktoré pomáhajú zlepšiť biodiverzitu v areáli spoločnosti.