O NÁS

rokov vyrábame zelenú energiu

0
MW

ELEKTRICKÝ
VÝKON

0
MWh

ROČNÁ DODÁVKA
ELEKTRINY

0
t

ZHODNOTENÉHO
MATERIÁLU ROČNE

Spoločnosť ECOSTART a. s., je prevádzkovateľom prvej slovenskej elektrárne na výrobu zelenej elektrickej energie z fermentovanej zmesi, pričom unikátnosť projektu spočíva najmä v zhodnocovaní odvodnených stabilizovaných čistiarenských kalov z komunálnych čistiarní odpadových vôd. Elektráreň je v prevádzke nepretržite od februára 2012 a celý objem výroby elektrickej energie je dodávaný priamo do regionálnej distribučnej sústavy.

Fermentovaná zmes sa skladá z biomasy, ako je napríklad drevná štiepka, kôra, rastlinná biomasa a fytomasa, a z vedľajších produktov a z mikrobiologických prípravkov, ktoré pomáhajú efektívne riadiť proces riadenej aeróbnej fermentácie. V celom výrobnom procese sa zhodnotí aj pokosená tráva, staré nespotrebovateľné seno a slama. Tieto suroviny sa v určitých pomeroch spolu zmiešajú za vzniku homogénneho paliva, ktoré prechádza riadeným aeróbnym fermentačným procesom a následne sa energeticky zhodnocuje.

Fermentačný proces prebieha aeróbnymi fermentačnými baktériami, ktoré sa prirodzene vyskytujú v pôde, vode a ovzduší, respektíve sa prirodzene kumulujú v komposte. V jednom grame homogenizovaného paliva sa nachádza niekoľko miliónov až miliárd fermentačných baktérií, ktoré ako komplexný organizmus pracujú na celkovej premene zmesi surovín a ich činnosťou vzniká fermentovaná zmes, ktorá má výborné kvalitatívne parametre paliva z obnoviteľných zdrojov energie. Fermentačný kompostovací proces nie je zo žiadneho hľadiska nebezpečný pre zdravie človeka.

SPOLUPRACUJEME

S OKOLÍM A VEREJNOSŤOU

PRE VYŠŠÍ KOMFORT OBYVATEĽOV SA NAD RÁMEC POŽIADAVIEK LEGISLATÍVY POUŽILI MODERNÉ TECHNOLÓGIE AKO JE NEUTRALIZÁCIA ZÁPACHU, PROTIHLUKOVÉ STENY A ŽALÚZIE, AKUSTICKÝ TLMIČ HLUKU NA KOMÍNE A PODOBNE.

Spoločnosť ECOSTART a. s., má bohaté skúsenosti s riadením fermentačných baktérií, ktoré získala a aplikovala nielen na svojich kompostárniach a vo fermentačnej hale, ale aj na kompostárniach u svojich zmluvných partnerov. Tieto bohaté skúsenosti vie aplikovať v takmer každej kompostárni a v rozsahu od komunitného kompostovania až po to priemyselné.

Spoločnosť pomáha aj okolitým obciam a ich obyvateľom, ako aj malým i väčším firmám a živnostníkom so zhodnocovaním biologicky rozložiteľných odpadov, ako sú konáre, lístie, odpady zo záhrad, parkov a pod.

ECOSTART finančne podporuje najmä regionálne kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity a projekty. Zamestnáva viac ako 40 zamestnancov z blízkeho okolia a vytvára podmienky pre vznik ďalších pracovných miest u svojich dodávateľov i partnerov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 A ECOSTART

Spoločnosti ECOSTART a. s., záleží na životnom prostredí, a preto sa snaží minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Spoločnosť má zavedený environmentálny manažérsky systém STN EN ISO 14001 a tiež systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN EN ISO 45001.

Na potvrdenie zodpovedného prístupu k prírode a prírodným zdrojom firma prešla procesom certifikácie spoločnosti PEFC. Spoločnosť ECOSTART a.s. tiež zaviedla niekoľko environmentálnych manažérskych postupov a činností, ktoré pomáhajú zlepšíť biodiverzitu vo vlastnom areáli.

Zároveň sa v areáli spoločnosti realizovala výsadba niekoľkých stoviek drevín lokálnych biotopov a výsev kvetných a medonosných lúk na priľahlých plochách. Bol vybudovaný vodný ekosystém, nainštalované hniezda pre belorítky a ostatné vtáctvo a do zelených rastlinných zón boli umiestnené domčeky pre prospešný hmyz.

Optimalizovaním výrobných procesov a logistiky spoločnosť ECOSTART a. s., zefektívnila procesy fermentácie. Dôsledkom týchto optimalizácií sa podarilo rozložiť fermentačný výrobný proces na niekoľko čiastkových krokov, ktoré prebiehajú v rôznych prevádzkach, čím sa výrazne znížil vplyv niektorých negatívnych aspektov výroby v areáli elektrárne v Badíne.

MANAŽÉRSKE SYSTÉMY A CERTIFIKÁTY

Certifikat_QMS_ECOSTART9001_850x1200
Certifikat_EMS_14001-ECOSTART_850x1200
Certifikat_HSMS_45001-ECOSTART_850x1200

Politika kvality, Environmentálna politika, Politika bezpečnosti a ochrany zdravia

Integrovaná politika spoločnosti vypracovaná v súlade s normami manažérskych systémov ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 14001:2015 vyjadruje základný záväzok a pochopenie požiadaviek na integrovaný manažérsky systém a stratégiu spoločnosti, a jej primeranosť a vhodnosť účelu spoločnosti. Integrovaná politika spoločnosti, environmentálna politika a politika bezpečnosti pri práci sú zosúladené.

Spoločnosť vyhlasuje:

 1. že dodržiava záväzky platnej legislatívy v oblasti kvality, v oblasti životného prostredia, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj ďalšie požiadavky, ktoré sa zaviazala plniť.
 2. že trvale zvyšuje kvalitu poskytovaných prác a služieb v oblasti realizácie hlavných procesov (Elektroenergetika, prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov aeróbnou fermentačnou technológiou, výroba certifikovaných výrobkov aeróbnou fermentačnou technológiou, výroba certifikovaného biopaliva aeróbnou fermentačnou technológiou) s cieľom poskytovať zákazníkom produkt nad úrovňou známeho štandardu.
 3. záväzok plniť požiadavky systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia na stanovenie, preskúmanie a dosahovanie cieľov v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia vrátane plánovania potrebných zdrojov.
 4. že vyžaduje od svojich obchodných partnerov – dodávateľov aktívny prístup ku kvalite dodávaných produktov, k ochrane životného prostredia, k bezpečnosti a ochrane zdravia.
 5. že komunikuje so zamestnancami, širokou verejnosťou a zainteresovanými stranami vrátane štátnej správy v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia.
 6. že v starostlivosti o kvalitu, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia uplatňuje princíp zavádzania preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať počet oprávnených reklamácií na kvalitu, počet pracovných úrazov a nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
 7. že trvale zvyšuje úroveň a povedomie všetkých zainteresovaných strán v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia.
 8. zainteresovanosť zamestnancov na riešení otázok kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia.
 9. záväzok pravidelným preskúmavaním zavedeného systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečiť jeho trvalé zlepšovanie.

V Badíne dňa 26. 4. 2022

Ing. Pavol Fitko
člen predstavenstva

ZHODNOTENIE BRO Z OKOLITÝCH OBCÍ

V prípade, že ste obyvateľom okolitých obcí a máte záujem o zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) ako napríklad konáre, tráva, hnoj, staré odpadové drevo alebo dosky, kontaktujte nás prosím.

Odpady, ktoré od Vás po dohode bezplatne prijmeme a následne ich zhodnotíme v našom fermentačnom procese:

02 01 03 odpadové rastlinné pletivá

02 01 06 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku

03 01 01 odpadová kôra a drevo

15 01 01 obaly z papiera a lepenky

15 01 03 obaly z dreva (palety)

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad (BRO)

Podmienky preberania odpadov do zariadenia na zhodnocovanie odpadov ES Badín 666:

 • odovzdanie odpadov je možné len v čase od 6:00 do 18:00,
 • pôvodca alebo držiteľ odpadu je povinný sa pri vstupe do priestorov zberného dvora ohlásiť u povereného pracovníka prevádzkovateľa (ďalej pracovník) a identifikovať sa,
 • pracovník overí druh dovážaného odpadu a v prípade, že tento druh odpadu nie je uvedený v zozname odpadov, s ktorými je prevádzkovateľ oprávnený nakladať, tento odpad nepreberie,
 • v prípade, že je dovážaný odpad znečistený, alebo sa v ňom nachádzajú zložky iných odpadov, pracovník tento odpad nepreberie,
 • následne pracovník odpad odváži a určí miesto, kde má byť odpad zložený,
 • pracovník odpad zaeviduje a vydá potvrdenie o prevzatí odpadu.

Ak ste v ponuke nenašli Váš odpad, a chcete sa informovať, kontaktujte nás prosím:

ecostartBrozura2019SK_300
ecostartBrozura2019EN_300

Informačná brožúra na stiahnutie

PDF (1MB)

EcostartBrozura_OZE_horizontal_titulka

prezentácia Obnoviteľné zdroje energie

PDF (6MB)

VEDENIE SPOLOČNOSTI ECOSTART

Štatutárny orgán: Predstavenstvo
Ing. Pavol Fitko – člen predstavenstva

Dozorná rada:
Ing. Ján Neuschl
JUDr. Miloš Kvasňovský
Ing. Silvia Bastyr