OTÁZKY A ODPOVEDE

Naše certifikované biopalivo sa skladá z biomasy ako je energetická štiepka alebo slama, z biologicky rozložiteľných odpadov ako sú napríklad konáre, kôra, pokosená tráva, staré nespotrebovateľné seno, z ostatných odpadov ako je napríklad staré odpadové drevo, staré neopraviteľné palety, zvierací hnoj, a zo stabilizovaných čistiarenských kalov. Tieto suroviny sa v určitých pomeroch spolu miešajú za vzniku homogénneho biopaliva, ktoré prechádza kompostovacím procesom a následne sa energeticky zhodnocuje.

Všetky odpady, ktoré v našej kompostárni zhodnocujeme sú podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch a podľa vyhlášky č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov zatriedené ako odpady „Ostatné“, teda odpady, ktoré nie sú nebezpečné pre životné prostredie a ani človeka.

Vo výrobnom procese sa spracováva biomasa s ostatnými odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a fermentačný proces prebieha aeróbnymi fermentačnými baktériami, ktoré sa prirodzene vyskytujú v pôde, vode a ovzduší, respektíve sa prirodzene kumulujú v komposte. Fermentačný kompostovací proces nie je zo žiadneho hľadiska nebezpečný pre zdravie človeka.

Čistiarenské kaly sú produktom biologického čistenia odpadových a splaškových vôd. Tieto kaly sú nevyhnutne produkované v čistiarňach odpadových vôd a tejto produkcii kalov sa nedá nijak vyhnúť. Problémom je už ekologická likvidácia alebo zhodnotenie kalov, nakoľko pri aplikácii do pôdy sa v pôde anaeróbne rozkladajú (produkujú zapáchajúce zlúčeniny a skleníkové plyny) a odoberajú pôde živiny. Pri dažďoch odvádza dažďová voda výluhy z kalov do podzemných vôd a môže tieto podzemné vody kontaminovať. V neposlednom rade je problém aj zápach nezaoraných kalov v pôde. Riadený a kontrolovaný kompostovací aeróbny proces dokáže čistiarenský kal biologicky rozložiť na nezapáchajúci oxid uhličitý a vodnú paru s veľmi nízkym obsahom zapáchajúcich zlúčenín. Bakteriálny metabolizmus taktiež dokáže biologicky využiť niektoré toxické „ťažké“ kovy skoncentrované v čistiarenskom kale a výsledný produkt preto obsahuje nižšiu koncentráciu týchto ťažkých kovov. Tým, že sa následne daný produkt – biopalivo spáli, nedochádza ku kontaminácii pôd – zložiek životného prostredia, ktoré majú najhoršiu schopnosť samočistenia., nedochádza ku kontaminácii podzemných vôd nakoľko všetky manipulačné procesy s kalom sú vykonávané na betónových odizolovaných a oddrenážovaných plochách. Vďaka inovatívnym technológiam, ktoré v našej prevádzke používame nedochádza ani ku kontaminácii ovzdušia ťažkými kovmi, nakoľko je do spalinového systému inštalovaný elektrostatický odlučovač, ktorý 99,6 % pevných častíc “odlúči” od spalín.

Ako každá prevádzka, aj tá naša je pre okolité životné prostredie z určitej miery stresujúcim a disturbačným faktorom. Nachádzame sa však v areáli čistiarne odpadových vôd a preto nezaberáme ďalšiu ornú pôdu ako ju zaberajú napríklad montážne haly. Všetky obslužné činnosti prebiehajú na betónových odizolovaných a prevažne uzavretých plochách a odsávaný vzduch z kompostárne prechádza práčkou vzduchu a biofiltrom. Spaliny, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia sú očistené o popolček a tuhé znečisťujúce látky (TZL) až na 99,6 % vďaka elektrostatickému odlučovaču rakúskej spoločnosti Scheuch Gmbh. Takisto máme na komíne nainštalovaný tlmič hluku a v okolí elektrárne sú postavené protihlukové steny na akustické i vizuálne oddelenie projektu od obce. Náš vplyv na životné prostredie je preto omnoho nižší, ako má vplyv na životné prostredie iný typ elektrárne, dokonca aj iný typ „ekologickej“ elektrárne.

V prvom rade zamestnávame približne 40 ľudí z regiónu. Zároveň sme aktívni aj v pomoci pre okolité obce a pravidelne prispievame na rôzne kultúrne, respektíve spoločenské aktivity. Okrem iného sme sa napríklad spolupodieľali na rekonštrukcii školy v Badíne. Inštalovaním technológií ako je napríklad tlmič hluku a protihlukové steny sme zabránili šíreniu akustického hluku k priľahlej obci. Predchádzajúce sťažnosti niektorých obyvateľov o zvýšenom hluku už dávnejšie vyvrátili oficiálne merania, podľa ktorých namerané hodnoty neprekračujú povolenú dennú hladinu 50 decibelov a nočnú 45 decibelov. Výrazne sme obmedzili prípadne šírenie pachových látok z našej prevádzky k priľahlej obci inštaláciou vysokotlakovej rozprašovacej rampy. Táto technológia vytvára neutralizačnú aerosólovú bariéru medzi potenciálnym zdrojom zápachu a obcou a účinne tak neutralizuje pachové látky. Jedná sa o osvedčenú technológiu pachového inžinierstva, ktorá má množstvo referencií vo vyspelých krajinách, ako napr. Francúzsko, Švajčiarsko alebo Fínsko. Táto technológia zápach nemaskuje, ale reaguje priamo so zapáchajúcimi látkami. Čo sa týka účinných látok na odstraňovanie zápachu, ktoré sa v areáli využívajú, odborníci jednoznačne potvrdili, že sú plne v súlade s povolenými normami. „Nakoľko ide o bežne používané látky na odstraňovanie zápachu, v kozmetickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle, v tak nízkych koncentráciách nepredstavujú pre obyvateľov žiadne zdravotné ani enviromentálne nebezpečenstvo,“ píše sa v posudku STU. Opatrenia prijaté elektrárňou podľa výsledkov záverečných správ spĺňajú všetky zákonom stanovené normy ochrany ovzdušia. Oprávnený posudzovateľ z odboru ochrany ovzdušia zároveň skonštatoval, že aj bez prijatých opatrení je koncentrácia pachových látok v obci minimálna. V správe sa zároveň uvádza, že jedným z možných príčin zápachu je aj skutočnosť, že v tesnej blízkosti elektrárne je okrem iných priemyselných zariadení aj čistiareň odpadových vôd a najbližšie domy sú postavené priamo v jej pásme hygienickej ochrany.

Na Slovensku sa vyskytujú aj vodné elektrárne (nevýhodou je napríklad blokovanie migrácie vodných druhov), fotovoltaické (slnečné) elektrárne ( nevýhodou je zaberanie poľnohospodárskej úrodnej pôdy a jej lokálne ohrievanie), elektrárne na biomasu (na výrobu energie spotrebujú značné množstvo drevnej hmoty a drevnej vlákniny) a iné. Naša spoločnosť produkuje elektrickú energiu predovšetkým z odpadových materiálov a odpadovej biomasy a tak namiesto skládkovania odpadov, alebo aplikácie odpadov do pôdy ich ekologicky zhodnotíme a energeticky využijeme.

Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť k životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju. Niekoľkokrát ročne preto máme celozávodné odstávky energobloku a kompostárne, kedy obnovujeme používanú technológiu a inštalujeme nové a lepšie dostupné technológie (BAT) pre ochranu zložiek životného prostredia. Okrem štandardnej údržby kontrolujeme elektronické ovládacie prvky pre elektrostatický odlučovač alebo emisný monitorovací systém. Taktiež vedeckými metódami optimalizujeme kompostovací proces pre čo najefektívnejšie a najekologickejšie zhodnocovanie odpadov. S pomocou zavedeného integrovaného manažérskeho systému sa snažíme zlepšovať sa v ochrane prírody a minimalizovať vplyvy na životné prostredie a okolité obyvateľstvo.

V prípade, že máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať, radi Vám odpovieme.